Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Η απανθρακοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν το 13% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, κατά μέσο όρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές ΜμΕ έχουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες ενεργειακής έντασης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 1500 MWh/mn€ (στην Πορτογαλία ο δείκτης αυτός είναι κάτω από 400 MWh/mn€). Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια για αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση, αποτελώντας μια σημαντική λύση για την καλύτερη αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, ενώ είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι ΜμΕ παράγουν το 79% της προστιθέμενης αξίας της χώρας και απασχολούν το 80% του εργατικού δυναμικού της. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας -ΚΑΠΕ και το Ίδρυμα BASE,* δραστηριοποιούμενα στην κατεύθυνση αυτή, ανακοινώνουν την εισαγωγή του μοντέλου Ασφάλισης Εξοικονόμησης Ενέργειας (ESI) στην ελληνική αγορά, μέσω του ευρωπαϊκού έργου ESI Europe 2.0 και του μηχανισμού GoSafe with ESI, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της απόκτησης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού από τις ΜμΕ. Η Ασφάλιση Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που μειώνει το ρίσκο των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, δημιουργώντας εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη του εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με τη χρήση της λύσης GoSafe with ESI, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι εγγυημένη και οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται μέσω της Ασφάλισης Εξοικονόμησης Ενέργειας στις αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Η λύση αυτή καθίσταται δυνατή μέσω του συνδυασμού διαφορετικών εργαλείων στα οποία περιλαμβάνονται τυποποιημένη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, ασφαλιστικό προϊόν, διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών. Το μοντέλο έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία από το BASE και τοπικούς εταίρους στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Μετά την προσαρμογή του στην ελληνική αγορά, το BASE και το ΚΑΠΕ διοργανώσαν διάφορα εργαστήρια, με τη συμμετοχή παρόχων τεχνολογίας, ενώ σχεδιάζονται ακόμη διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση του μοντέλου σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βέλτιστη χρήση του. Οι ΜμΕ και οι πάροχοι τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για αυτό το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο με τις αξιοσημείωτες δυνατότητες και να επωφεληθούν από αυτό, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση: https://gosafe-esi.com/el/contact/. «Το ΚΑΠΕ εξετάζει τις δυνατότητες εφαρμογής του μοντέλου ESI στην ελληνική αγορά» σημειώνει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δημήτρης Καρδοματέας. «Το ESI έχει ως στόχο να παράσχει στις ΜμΕ τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, αξιοποιώντας σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα». Ο Daniel Magallón, διευθύνων σύμβουλος του BASE, δήλωσε σχετικά: «Το έργο ESI Europe 2.0 αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις ΜμΕ, κυρίως στην Ευρώπη, στις προσπάθειές τους για απανθρακοποίηση. Η καινοτόμος και απλή επιχειρηματική προσέγγισή του, η οποία συμπληρώνει τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, επιτρέπει στους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της ενεργειακής απόδοσης, οικοδομώντας εμπιστοσύνη και μειώνοντας τους κινδύνους μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο ενθαρρύνει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δώσουν προτεραιότητα σε καθαρότερες λύσεις, αλλά μπορεί, επίσης, να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια που απαιτούνται για μια βιώσιμη και καθαρή ενεργειακή μετάβαση».
 3. Η Κρήτη, τα μη διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό σύστημα νησιά, η Πελοπόννησος και η Εύβοια «ανοίγουν» για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας. Ειδικότερα, στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, των οποίων τα ηλεκτρικά δίκτυα έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα, και έως την έκδοση απόφασης άρσης του κορεσμού τους, επιτρέπεται από την 1η Μαΐου η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που όμως δεν θα μπορούν να διοχετεύουν στο ηλεκτρικό δίκτυο το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας (zero feed-in), το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Οι επιχειρήσεις Ευνοημένες από το νέο καθεστώς θα είναι κυρίως οι επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό ταυτοχρονισμού ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή εκείνες των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση συμπίπτει με τις ώρες παραγωγής ενός φωτοβολταϊκού. Ωστόσο, ηλιακά συστήματα με zero feed-in μπορούν να εγκαταστήσουν και ξενοδοχεία, ενεργειακές κοινότητες, αλλά και νοικοκυριά. Επίσης, για παλιές αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών που αφορούσαν κυρίως ενεργειακές κοινότητες αλλά ήταν «παγωμένες», θα επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και εικονικό net metering. Μάλιστα, για τους σταθμούς net metering ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος 300 MW (μεγαβάτ) στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και έως 100 MW στο δίκτυο της Εύβοιας. Αντιστοίχως, ο ΑΔΜΗΕ θα δίνει όρους σύνδεσης για έργα συνολικής ισχύος 100 MW στο ηλεκτρικό σύστημα της Πελοποννήσου και 40 MW στο σύστημα της Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη και τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που είχαν ήδη χορηγηθεί έως την 1η Μαΐου. Περισσότερα φωτοβολταϊκά στην Κρήτη Στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης όπως και σε εκείνα των μη διασυδεδεμένων νησιών του Αιγαίου θα επιτρέπεται στο εξής σε εγκαταστάσεις καταναλωτών (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, νοικοκυριά κλπ.) η σύνδεση σταθμών ΑΠΕ δίχως δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο. Θα μπορούν ωστόσο να προσθέσουν στο φωτοβολταϊκό μπαταρίες ώστε να αποθηκεύεται η ενέργεια που δεν θα καταναλώνεται την ώρα που παράγεται. Η ισχύς των σταθμών θα μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης, δηλαδή το φωτοβολταϊκό που θα εγκατασταθεί θα μπορεί να καλύπτει έως και το σύνολο της κατανάλωσης. Ειδικά για την Κρήτη, το ηλεκτρικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει επιπλέον σταθμούς ΑΠΕ καθώς από τους 19 υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ) του νησιού, σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, μόνο οι τρεις είναι κορεσμένοι ή κοντά στο όριο του κορεσμού. Επομένως, αθροίζοντας το περιθώριο της λεγόμενης στάθμης βραχυκύκλωσης και το θερμικό όριο κάθε υποσταθμού, η διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης ξεπερνάει τα 1.000 MW (μεγαβάτ). Είναι αξιοσημείωτο ότι εάν στους υποσταθμούς έχει ξεπεραστεί το όριο της στάθμης βραχυκύκλωσης είναι απαγορευτική ακόμη και η μηδενική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του υποσταθμού. Με τη μέθοδο του zero feed-in ενισχύεται η αυτοπαραγωγή και η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίχως να εγείρεται ζήτημα κορεσμού του ηλεκτρικού δικτύου καθώς δεν εγχέεται ενέργεια σε αυτό. Τίτλοι τέλους σήμερα για τα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνεται και το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” για τα οικιακά συστήματα με net-metering, με υποχρεωτική χρήση μπαταρίας καθώς λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση. Το ίδιο και οι αιτήσεις επιχορήγησης για το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”. Με τον τερματισμό των προγραμμάτων πέφτει και η …αυλαία για το καθεστώς του net-metering, το οποίο θα διαδεχθεί το net-billing στο οποίο θα υπαχθούν όλα τα φωτοβολταϊκά για τα οποία υποβάλλεται αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το net-billing είναι ένα σχήμα ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού με πώληση της περίσσειας ενέργειας που δεν καταναλώνεται, σε αντίθεση με το net metering το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας στο δίκτυο και συμψήφισής της με μεταγενέστερη κατανάλωση όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει. Ωστόσο, για να γίνει η μετάβαση στο net-billing απαιτείται η έκδοση μιας υπουργικής απόφασης, η οποία αναμένεται ότι θα υπογραφεί πιθανότατα έως το τέλος του μήνα.
 4. Οι τελευταίοι νόμοι που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και η υποχρέωση για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου πριν τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα της στατικής και ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων, αλλά και της αισθητικής υποβάθμισης ευαίσθητων οικιστικά περιοχών, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών με υλικά που δεν είναι σύμφωνα με την μορφολογία των περιοχών, όπως είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί. Γι’ αυτό το λόγο, η πολιτεία δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να προβούν στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και ταυτόχρονα να συμμετέχουν στην προσπάθεια για βελτίωση του κτιρίου τους. Έτσι, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των αυθαιρέτων τους και αντί να πληρώσουν το σύνολο του προστίμου που τους αναλογεί, να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά με την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και με εργασίες στατικής ενίσχυσης. Ποιες είναι εργασίες που επιδοτούνται; Εργασίες προσαρμογής σε κτίρια εντός Παραδοσιακού Οικισμού ή σε Διατηρητέα Κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, με απαίτηση επιτροπής: το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% του προστίμου. Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες: – για αγορά υλικών/εξοπλισμού – για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και – για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη β) Απόφαση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων γ) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες προσαρμογής, όπου απαιτείται δ) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού ε) Βεβαίωση των Επιτροπών ή των Συμβουλίων ή πόρισμα ελεγκτή δόμησης ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν. Εργασίες Στατικής Ενίσχυσης κτιρίων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, για την επισκευή, αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της κατασκευής του, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών στατικής ενίσχυσης και μέχρι: * 60% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 * 50% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 * 30% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες: για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017 για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση και με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, τα στοιχεία του κτιρίου, για το οποίο αιτείται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και το ποσό που αιτείται να αφαιρεθεί. β) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου όπως αυτή ορίζε­ται στην παράγραφο 5 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017. γ) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού. δ) Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ή μελέτης στατικής επάρκειας, εάν αυτή είναι υποχρεωτική. ε) Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην εκδοθείσα άδεια στατικής ενίσχυσης. στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπα­νών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του, καθώς επίσης και ότι για το εν λόγω κτίριο οι ιδιοκτήτες δεν έχουν λάβει επιδότηση/ενίσχυση από κρατικά ή και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή/αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κατα­στροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση). Γ. Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων σε κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και μέχρι: * 50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας, * 30% για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων. Εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς, κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και δύναται να αφορούν: στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες: για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017 για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρηση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που θα εκδοθούν κατόπιν ενεργειακών επιθεωρήσεων από Μηχανικό που έχει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητού. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου β) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού γ) Πόρισμα – Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου δ) Υπεύθυνη δήλωση του του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους. Τι πρέπει να προσέξει ο ιδιοκτήτης; η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν σχετικές παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση το παράβολο πληρώνεται αυτούσιο και δεν συμψηφίζεται ο Φ.Π.Α. των υλικών και των εργασιών δεν συμψηφίζεται για ιδιοκτησία ή ακίνητο, όπου ισχύουν ταυτόχρονα δύο ή τρεις περιπτώσεις μείωσης, ο μέγιστος συντελεστής μείωσης του προστίμου δεν μπορεί να ξεπερνά το 65% αυτού τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται από τις αρχές ελέγχονται δειγματοληπτικά 5% των σχετικών δηλώσεων ο έλεγχος μετά από καταγγελία ή εντολή δημοσίας αρχής διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης.
 5. Πάνω από 1.700 αιτήσεις σε μόλις τρεις εβδομάδες έχουν υποβληθεί από ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να ανακαινίσουν το σπίτι τους και στη συνέχεια να το νοικιάσουν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Το πρόγραμμα αφορά ανακαινίσεις και επισκευές, σε περίπου 12.500 κενές κατοικίες με σκοπό να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις. Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 4.000 ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής 2.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες, αφορούν λειτουργικές επισκευές, υλικά και εργασίες ανακαίνισης. Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr και μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τρία τουλάχιστον χρόνια σε ιδιώτη. Στα χιλιάδες διαμερίσματα που θα βγουν στην αγορά με το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – νοικιάζω», του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Μαρίνα Στέφου. Ανοίγοντας το χθεσινό Real Estate Forum, εστίασε στα νέα προγράμματα «Ανακαινίζω – νοικιάζω» και «Κοινωνική Αντιπαροχή», που έχουν στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος. Η «Κοινωνική Αντιπαροχή» βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας πλαισίου, καταγραφής ακίνητης περιουσίας από το υπουργείο και συναντήσεων με παράγοντες της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η περίπτωση εξαγοράς από τους πολίτες (buy out) του διαμερίσματος που θα νοικιάσουν αρχικά. Παράλληλα το υπουργείο δρομολογεί παρέμβαση για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων σε οικόπεδα των Δήμων κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας, ενώ μελετάται το πρόβλημα στέγασης εποχικών εργαζομένων στις ίδιες περιοχές. Τι είναι η Κοινωνική Αντιπαροχή Η ανάπτυξη οικονομικά προσιτών κατοικιών που διατίθενται προς ενοικίαση έναντι χαμηλού κόστους, μέσω ενός προγράμματος επιδοτούμενης στέγασης, ονομάζεται Κοινωνική Αντιπαροχή και θα ξεκινήσει να τρέχει το β’ εξάμηνο του έτους. Αρχικά θα ανακατασκευαστούν αδρανή κτίρια του Δημοσίου, ώστε να διατεθούν σε νέους ή νέα ζευγάρια. Σε δεύτερο χρόνο, θα επιλεγούν ανάδοχοι που θα αξιοποιήσουν αδόμητα οικόπεδα της ΔΥΠΑ, ώστε να χτιστούν πολυκατοικίες και να δοθούν κάποια από τα διαμερίσματα από τη ΔΥΠΑ σε δικαιούχους, βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Υπενθυμίζεται πως η ΔΥΠΑ πήρε ως «προίκα» από τον πρώην ΟΕΚ συνολικά 11 οικόπεδα εντός σχεδίου σε περιοχές όπως Κηφισιά, Παιανία, Μαρούσι, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Λάρισα, Αγρίνιο, Πάτρα, Σέρρες, Χαλκιδική και Ξάνθη. Όλα αυτά τα οικόπεδα δεν θα μείνουν αναξιοποίητα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Πρώτες στη σειρά για εκμετάλλευση έρχονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, η παράδοση των οικισμών στα Γρεβενά και τα Γιαννιτσά, αλλά και τα 120 κενά διαμερίσματα της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα.
 6. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει, με την συνεργασία του ΙΝΖΕΒ, την 1η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Υποστήριξη υλοποίησης έξυπνης χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα.2024», στο πλαίσιο του έργου SMAFIN Expanded «Supporting Smart Financing implementation for energy renovation of existing private and/or public buildings, investments in SMEs and the tertiary sector» του προγράμματος LIFE της ΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, ώρες 9.30-15.00, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα. Αποσκοπεί στην υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, στην καταγραφή των εμποδίων για επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και στην παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για έργα ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και ευκαιρίες. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους τραπεζών, χρηματοδοτικών φορέων και ESCOs, εθνικών δημόσιων αρχών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, συλλόγων επαγγελματιών, ακαδημαϊκών φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και περιλαμβάνει εισαγωγική ενότητα και 3 παράλληλες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. με τα εξής θέματα: α. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια κατοικιών και δημοσίων κτηρίων -Εθνικά προγράμματα β. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια κατοικιών και δημόσια κτήρια-Ευρωπαϊκά προγράμματα και εφαρμογές γ. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και βιομηχανία
 7. Η εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Rocky Mountain Power (RMP) στην Utah των ΗΠΑ, βραβεύτηκε πρόσφατα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Peak Load Management Association (PLMA) ως η πρώτη ηλεκτρική κοινότητα στον κόσμο που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό της δίκτυο με συσσωρευτές αποθήκευσης ενέργειας. Η PLMA, https://plma.memberclicks.net/,αριθμεί περισσότερα από 170 μέλη (ανάμεσά τους ηλεκτρικές εταιρίες κοινής ωφέλειας, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρίες συμβούλων και τεχνολογίας) και έχει ως στόχο την προώθηση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών δυναμικής διαχείρισης φορτίου και απόκρισης ζήτησης. Το βραβείο αφορούσε τοπιλοτικόέργοWattsmart για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού σε μια ολόκληρη κοινότητα προκειμένου να παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες στην εταιρία διανομής. Το έργο ξεκίνησε το 2020, και αποζημιώνει πελάτες που έχουν ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά για να εγκαταστήσουν (επιπλέον) μια μπαταρία. Η αποζημίωση είναι 600$ US ανά kW χωρητικότητας που είναι διαθέσιμη για εκφόρτιση. Επιπλέον, οι πελάτες λαμβάνουν συνεχείς πιστώσεις λογαριασμών 15$ US ανά kW ανά μήνα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υπάρχει υποχρεωτική ελάχιστη δέσμευση τετραετίας. Η συμφωνία είναι μεταβιβάσιμη εάν ο πελάτης πουλήσει το σπίτι του. Σε αντάλλαγμα για την έκπτωση και τις πιστώσεις λογαριασμού, η Rocky Mountain Power μπορεί να χρησιμοποιήσει την μπαταρία όταν τη χρειάζεται.
 8. Η προγνωστική συντήρηση συμβάλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας των παγίων της βιομηχανίας νερού. Οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού είναι πολύπλοκες εγκαταστάσεις που απαιτούν μέτρηση πολλών παραμέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού, της ασφάλειας λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας νερού είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού. Η ολοένα και πιο αυστηρή νομοθεσία απαιτεί τα λύματα να ικανοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα προτού επιστραφούν στο περιβάλλον, με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις για τυχόν μη συμμόρφωση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το νερό υφίσταται σωστή επεξεργασία και ότι η εισαγωγή του πόσιμου νερού στο δίκτυο των σωληνώσεων διανομής γίνεται χωρίς διαρροές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αναλυτές και τα όργανα μέτρησης αποτελούν την πρώτη γραμμή όχι μόνο για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού σε όλες τις διεργασίες επεξεργασίας αλλά και για την αποτελεσματικότητα της ίδιας της μονάδας επεξεργασίας. Λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που ρέουν μέσω των μονάδων επεξεργασίας κάθε μέρα, είναι ζωτικής σημασίας τα τυχόν προβλήματα που μπορούν να εντοπιστούν να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό. Σε αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η προγνωστική συντήρηση (PredictiveMaintenance).
 9. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση διαρροών σε έναν αγωγό ύδρευσης είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη απόδοσή του. Η ανίχνευση διαρροών έχει τον πιο βασικό ρόλο σε ένα σύστημα αξιολόγησης κατάστασης στις επιχειρήσεις ύδρευσης. Χωρίς την ανίχνευση διαρροών, ένα σύστημα ύδρευσηςμπορεί πολύ γρήγορα να μεταβεί σε κατάσταση κρίσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η κρίση νερού που αντιμετωπίζει το Τζάκσον, η πρωτεύουσα του Μισισιπή στις ΗΠΑ, όπου το παλιό σύστημα διανομής νερού έχει οδηγήσει σε αναξιόπιστη παροχή νερού στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις. Σε πολλούς δρόμους της πόλης υπάρχουν ορατές διαρροές νερού. Ως απάντηση στην κακή κατάσταση του δικτύου τουπόσιμου νερού του Τζάκσον, η διοίκηση της τοπικής εταιρίας ύδρευσης συγκρότησε ειδικές ομάδες ώστε σε πρώτη φάση να σταθεροποιήσει την κατάσταση τουσυστήματος διανομής πόσιμου νερού της πόλης και σε επόμενη φάση να βελτιώσει το σχεδιασμό και να εκσυγχρονίσει τις μελλοντικές υποδομές. Η ομάδα του έργου εντόπισε δύο μεγάλες διαρροές σε αγωγούς διαμέτρου 48 ιντσών, η αντιμετώπιση των οποίων θα εμποδίσει την απώλεια εκατομμυρίων κυβικών επεξεργασμένου νερού την ημέρα.
 10. Οι έξυπνοι μετρητές νερού επιτρέπουν την πρόσβαση σε λεπτομερή δεδομένα, παρέχουν τιμολόγηση μεγάλης ακρίβειας, διευκολύνουν την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Η έξυπνη μέτρηση νερού είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις ύδρευσης. Οι έξυπνοι μετρητές προσφέρουν οφέλη και πλεονεκτήματα στη διαχείριση του πόσιμου νερού καθιστώντας δυνατή την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και τη συλλογή δεδομένων με σχετικά χαμηλό κόστος. Οι εταιρίες ύδρευσης χαρακτηρίζονται ως «επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου και κόστους». Η μέτρηση της κατανάλωσης είναι το κρισιμότερο μέρος της λειτουργικής βιωσιμότητας της εταιρίας. Σε μια εποχή που αυξάνεται η ανησυχία για τα έσοδα και τηνεπάρκεια πόσιμου νερού οι έξυπνοι μετρητές καθίστανται κρίσιμο εργαλείο για τη βιωσιμότητα και την οικονομική σταθερότητα των εταιριών ύδρευσης. Οι πρώτοι μετρητές νερού, ήταν βαρείς, κατασκευασμένοι από ορείχαλκο, είχαν μηχανικό καντράν και χρειάζονταν προσωπικό που να ξέρει να διαβάζει περιοδικά και χειροκίνητα τιςενδείξεις. Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν αυτόματα να μεταδίδουν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω δικτύων επικοινωνίας Μετρούν και παρακολουθούν τη ροή του νερού με τη βοήθεια σύγχρονων λύσεων διαχείρισης δεδομένων,έχουν βελτιωμένους αισθητήρες, και δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων.
 11. Η τελευταία έκθεση της αμερικανικής ΕΙΑ ήρθε για να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι υποψιάζονται. Η ενεργειακή μετάβαση δεν πρόκειται να μειώσει τους ρύπους ή την κατανάλωση μακροπρόθεσμα.
 12. Γεγονότα στις 22 Μαΐου 1176 Οι Ασασίνοι πραγματοποιούν απόπειρα δολοφονίας του Σαλαντίν κοντά στο Χαλέπι. 1455 Πόλεμος των Ρόδων: ο Ριχάρδος της Υόρκης νικά και αιχμαλωτίζει τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ' της Αγγλίας. 1762 Η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Αμβούργου. 1917 Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος παραιτείται, μετά την κατάληψη του Πειραιά και βομβαρδισμού της Αθήνας από δυνάμεις της Αντάντ. 1939 Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι υπογράφουν τη συμμαχία τους 1941 Β' Π.Π., Μάχη της Κρήτης Βρετανική αντεπίθεση ανακατάληψης του αεροδρομίου Μάλεμε, που κατέλαβαν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές την προηγουμένη, αποτυγχάνει. 1947 Τίθεται σε ισχύ νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες για την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία με σκοπό την ανάσχεση του κομμουνισμού, ο οποίος θα γίνει ευρύτερα γνωστός ως Δόγμα Τρούμαν. 1960 Σεισμός μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας μεγέθους ροπής, γνωστός ως Μεγάλος Σεισμός της Χιλής, πλήττει τη νότια Χιλή. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ. 1963 Τη δημιουργία της διασυμμαχικής πυρηνικής δύναμης κρούσης εγκρίνουν στην Οττάβα οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών 1963 Δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά του βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γρηγόρη Λαμπράκη από τους παρακρατικούς Σπύρο Γκοτζαμάνη και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη. Ο άτυχος βουλευτής χαροπαλεύει, έχοντας πέσει σε κώμα. 1972 Αθήνα 1973 Αθήνα Γεννήσεις στις 22 Μαΐου 1813 Ρίχαρντ Βάγκνερ, Γερμανός συνθέτης 1859 Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Βρετανός συγγραφέας 1885 Τζάκομο Ματτεόττι, Ιταλός πολιτικός 1907 Ερζέ, Βέλγος συγγραφέας και καλλιτέχνης 1907 Λόρενς Ολίβιε, Άγγλος ηθοποιός 1917 Στέλιος Ανεμοδουράς, Έλληνας συγγραφέας 1919 Δημήτριος Φαρμακόπουλος, Έλληνας ζωγράφος 1924 Σαρλ Αζναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός 1943 Μπέτι Ουίλιαμς, Βορειοϊρλανδή ακτιβίστρια 1946 Χάουαρντ Κένταλ, Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής 1946 Τζορτζ Μπεστ, Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής 1947 Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος, Έλληνας αστρονόμος και αστροφυσικός 1950 Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός 1965 Φάνης Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής 1979 Μάγκι Κιου, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο 1981 Μπράιαν Ντάνιελσον, Αμερικανός παλαιστής 1982 Χονγκ Γιονγκ Ζο, Βορειοκορεάτης ποδοσφαιριστής 1987 Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος αντισφαιριστής 1987 Βλαντίμιρ Γκρανάτ, Ρώσος ποδοσφαιριστής Θάνατοι στις 22 Μαΐου 337 Κωνσταντίνος Α΄, Ρωμαίος αυτοκράτορας 1112 Ερρίκος, κόμης της Πορτογαλίας 1540 Φραντσέσκο Γκουιτσαρντίνι, Ιταλός ιστορικός 1667 Πάπας Αλέξανδρος Ζ΄ 1825 Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Ελληνίδα αγωνίστρια 1859 Φερδινάνδος Β', βασιλιάς των Δύο Σικελιών 1885 Βίκτωρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας 1949 Τζέιμς Φόρεσταλ, Αμερικανός πολιτικός 1967 Λάνγκστον Χιουζ, Αμερικανός συγγραφέας 1997 Άλφρεντ Χέρσεϊ, Αμερικανός βιοχημικός 1999 Νίκος Δενδραμής, Έλληνας ηθοποιός 2004 Μιχαήλ Βορονίν, Ρώσος γυμναστής 2005 Χαρίλαος Φλωράκης, Έλληνας πολιτικός Πηγή: Ηellenism
 13. Yesterday
 14. Γεγονότα στις 21 Μαΐου 878 Μετά από πολιορκία οκτώ μηνών, οι Συρακούσες καταλαμβάνονται από τους Αγλαβίδες της Ιφρικίγια. 879 Ο Πάπας Ιωάννης Η΄ δίνει τις ευλογίες του στον Μπράνιμιρ της Κροατίας και στον κροατικό λαό, αναγνωρίζοντας έτσι το κράτος της Κροατίας. 1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τη Ζαράκοβα Αρκαδίας. 1864 Τα Επτάνησα ενώνονται επίσημα με την Ελλάδα. 1867 Κρητική Επανάσταση (1866 1927 Ο Τσαρλς Λίντμπεργκ προσγειώνεται στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας την πρώτη πτήση χωρίς σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό στην Ιστορία. 1938 "Εδώ Αθήναι", με τον τίτλο αυτό βγήκε στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή της τότε ΥΡΕ (Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών) από τους ραδιοθαλάμους Ζαππείου στην Αθήνα. 1941 Β' Π.Π. 1986 Γεννιούνται τα πρώτα τρίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. 1998 Ο δικτάτορας της Ινδονησίας Σουχάρτο παραιτείται. 2005 Η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι "My number One", ερμηνευμένο από την Έλενα Παπαρίζου. 2006 Το Μαυροβούνιο αποφασίζει σε δημοψήφισμα με πλειοψηφία 55.5% την ανακύρηξή του σε ανεξάρτητο κράτος και τη διάλυση του ομόσπονδου κράτους της Σερβίας και Μαυροβουνίου 2006 Η Αναστασία Κωστάκη γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια που, σε επίσημο ματς, φορά τη φανέλα των 4 φορές πρωταθλητριών WNBA Comets στο Houston εναντίον της San Antonio Silver Stars μπροστά σε 11.000 θεατές. Αγωνίστηκε 18 λεπτά και σημείωσε 10 πόντους με τη φανέλα νούμερο 55. Γεννήσεις στις 21 Μαΐου 1471 Άλμπρεχτ Ντύρερ, Γερμανός ζωγράφος 1527 Φίλιππος Β΄, βασιλιάς της Ισπανίας 1688 Αλεξάντερ Πόουπ, Άγγλος ποιητής 1775 Λυσιέν Βοναπάρτης, Γάλλος πολιτικός 1792 Γκασπάρ 1844 Ανρί Ρουσσώ, Γάλλος ζωγράφος 1850 Τζουζέπε Μερκάλι, Ιταλός ηφαιστειολόγος 1902 Μαρσέλ Μπρόιερ, Ούγγρος αρχιτέκτονας και σχεδιαστής 1910 Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστρια 1912 Φρέντερικ Κλαρκ, κυβερνήτης της Αγίας Λουκίας 1921 Αντρέι Ζαχάρωφ, Ρώσος φυσικός 1937 Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ, Αιθίοπας πολιτικός 1967 Κρις Μπενουά, Καναδός παλαιστής 1970 Καρλ Βιρτ, Αυστραλός ποδοσφαιριστής 1972 The Notorious B.I.G., Αμερικανός ράπερ 1978 Μπραϊάνα Μπανκς, Γερμανίδα πορνογραφική ηθοποιός 1986 Μάριο Μάντζουκιτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής 1986 Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνας τραγουδιστής Θάνατοι στις 21 Μαΐου 987 Λουδοβίκος Ε΄, βασιλιάς των Φράγκων 1471 Ερρίκος ΣΤ', βασιλιάς της Αγγλίας 1639 Τομάζο Καμπανέλα, Ιταλός θεολόγος 1686 Ότο φον Γκέρικε, Γερμανός επιστήμονας 1964 Τζέιμς Φρανκ, Γερμανός φυσικός 1995 Βαγγέλης Πρωτοπαππάς, Έλληνας ηθοποιός 1999 Φρέντυ Γερμανός, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας 2000 Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, Αγγλίδα συγγραφέας 2013 Τρέβορ Μπόλντερ, Άγγλος μπασίστας (Uriah Heep) 2013 Τόμας Πρωτόπαπας, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο Πηγή: Ηellenism
 15. Last week
 16. Στη πρόσληψη αεροσυνοδών με έδρα τη Ρόδο, το Ηράκλειο, την Κω, τη Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και την Αθήνα προβαίνει για τη θερινή περίοδο η αεροπορική εταιρία Αegean προκειμένου να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://el.aegeanair.com/i-etaireia/theseis-ergasias. Στα βιογραφικά, που πρέπει να αποσταλούν έως 19 Ιανουαρίου, είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά στο ύψος και το βάρος, ενώ απαραίτητη είναι και η επισύναψη μιας πρόσφατης φωτογραφίας. Επιπλέον, τα τυπικά προσόντα που πρέπει να καλύπτουν οι ενδιαφερόμενες είναι: α) Απολυτήριο λυκείου, β) άριστη γνώση Αγγλικών, με την επισήμανση ότι θα θεωρηθούν προσόν, α) δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Ρωσικά ή Ιταλικά) και β) πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.
 17. Ο γνωστός τραπεζίτης κ.Νικόλαος - Γεώργιος Νανόπουλος ορίστηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της Aegean Airlines, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ.Μάρκου Τσακτάνη. Η σύνθεση του δ.σ. διαμορφώνεται τώρα ως εξής: 1. Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 2. Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 3. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 4. Γεώργιος Βασιλάκης, Μη εκτελεστικό μέλος 5. Ιάκωβος Γεωργανάς, Μη εκτελεστικό μέλος 6. Αναστάσιος Δαυίδ, Μη εκτελεστικό μέλος 7. Χρήστος Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος 8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος 9. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Μη εκτελεστικό μέλος 10. Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11. Νικόλαος - Γεώργιος Νανόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος 12. Βίκτωρ Πιζάντε, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε ο Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ., να αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος Μ. Τσακτάνη στην Ελεγκτική Επιτροπή της εταιρίας
 18. Την άμεση ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ραβέννα με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα, αναλαμβάνει από 19 Δεκεμβρίου ο Όμιλος Grimaldi, ενισχύοντας την παρουσία του στην Αδριατική. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα απευθείας από Πάτρα-Ηγουμενίτσα προς Ραβέννα με το πλοίο Euroferry Olympia, το οποίο έχει μεταφορική ικανότητα 200 φορτηγών οχημάτων και 600 επιβατών. Ο ιταλός πλοιοκτήτης, Εμ. Γκριμάλντι, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η αγορά στην Αδριατική δεν σηκώνει περισσότερα από 10 πλοία αφού η επιβατική κίνηση έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από 3 εκατομμύρια στο 1,5 εκατομμύριο επιβατών. Όπως εκτιμά ο κ. Γκριμάλντι, η Αδριατική πλήττεται από τις απευθείας πτήσεις των αεροπορικών εταιριών στους προορισμούς, παρακάμπτοντας τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο όμιλος Grimaldi δραστηριοποιείται στην Αδριατική μέσω της θυγατρικής του, Minoan Lines, με τρία πλοία στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Αγκόνα - Τεργέστη έναντι τεσσάρων πέρυσι, και με δύο πλοία μέσω της Grimaldi Lines στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι.
 19. Λίγο έλειψε να απειληθούν οι ζωές εκατοντάδων επιβατών της πτήσης Ντουμπάι-Μπέρμινχαμ της Emirates όταν ο κυβερνήτης αεροσκάφους του αερομεταφορέα επιχείρησε, παρά τις προειδοποιήσεις του πύργου ελέγχου, να πραγματοποιήσει προσγείωση στο αεροδρόμιο της βρετανικής πόλης, την ώρα που η ταχύτητα του ανέμου προσέγγιζε τα 118 χιλιόμετρα ανά ώρα! Το ερασιτεχνικό βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο και δείχνει τη στιγμή της προσγείωσης, την οποία τελευταία στιγμή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Boeing-777 αποφάσισε να αναβάλλει, καταδεικνύει τον μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος που διέτρεξαν οι επιβάτες της θεωρούμενης ως της ασφαλέστερης και καλύτερης αεροπορικής εταιρίας στον κόσμο.
 20. Διπλάσια ποσά στην τοπική οικονομία, σε σχέση με αυτά που δαπανούν στο ξενοδοχείο, αφήνουν οι τουρίστες που πηγαίνουν στα Χανιά, μέσω της Ryanair, ενώ η μέση διαμονή τους είναι 10 ημέρες. Αυτό προκύπτει από έρευνα για το προφίλ των τουριστών των Χανίων, που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τοπικούς φορείς, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στις 4 Δεκεμβρίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο των Χανίων τους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο σε επιβάτες τακτικών charter flights και της Ryan Air με συνολικά 4.000 ερωτηματολόγια σε τουρίστες από 20 διαφορετικές χώρες προέλευσης επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επανεβεβαίωσε ότι οι Σκανδιναβοί παραμένουν η πιο σημαντική αγορά για το νομό Χανίων φτάνοντας περίπου τους 448.000 επισκέπτες το 2013 (1% ανεβασμένο ποσοστό σε σχέση με το 2012). Οι Νορβηγοί επισκέπτες παραμένουν στις πρώτες θέσεις και μάλιστα κατά πλειονότητα με οικογενειακά εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ. Οι διεθνείς αφίξεις στον αερολιμένα Χανίων αυξήθηκαν κατά 19%, το 80% αυτής της αύξησης οφείλεται στους επισκέπτες από μη Σκανδιναβικές χώρες που χρησιμοποίησαν την Ryanair ενώ οι επισκέπτες που ταξίδεψαν με Ryanair έμειναν περίπου 10 μέρες στο Νομό Χανίων αφήνοντας (με συντηρητικούς υπολογισμούς) περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στα διάφορα καταλύματα και περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στην ευρύτερη τοπική οικονομία (εστιατόρια, ταβέρνες, εμπορικά καταστήματα, μεταφορές, καφετέριες κτλ) χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστή 2,0. Το οικογενειακό εισόδημα των επισκεπτών που χρησιμοποίησαν Ryanair, δείχνει επίσης η έρευνα, σίγουρα δεν χαρακτηρίζεται χαμηλό, ενώ οι περισσότεροι επισκέπτες δήλωσαν ιδιώτες στο επάγγελμα.
 21. Γεγονότα στις 20 Μαΐου 325 Αρχίζει επίσημα τις εργασίες της η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας. 491 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αναστάσιος Α´ παντρεύεται την Αριάδνη, χήρα του προηγούμενου αυτοκράτορα Ζήνωνα. 1293 Ο βασιλιάς Σάντσο Δ' της Καστίλλης ιδρύει τη Σχολή Γενικών Σπουδών του Αλκαλά. 1498 Ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο ντα Γκάμα φτάνει στο Κάλικουτ της Ινδίας. 1825 Η Μάχη στο Μανιάκι: Ο Παπαφλέσσας με λιγοστούς άνδρες πέφτουν μαχόμενοι κατά υπεραρίθμων Τουρκοαιγυπτίων του Ιμπραήμ. 1867 Η Βασίλισσα Βικτωρία θέτει το θεμέλιο λίθο του Royal Albert Hall. 1882 Συνομολογείται η Τριπλή Συμμαχία μεταξύ Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας και Ιταλίας 1902 Η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 1927 Ο Τσαρλς Λίντμπεργκ επιχειρεί και ολοκληρώνει την πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση, από τη Νέα Υόρκη, με προορισμό το Παρίσι. 1941 Αρχίζει η μάχη της Κρήτης. 1944 Ολοκληρώνει τις εργασίες του το Συνέδριο του Λιβάνου όπου και συνομολογείται το "Εθνικό Σύμφωνο" μεταξύ όλων των ελληνικών πολιτικών παρατάξεων. Λόγω της δράσης του ΕΛΑΣ η περιοχή της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται εμπόλεμη ζώνη. 1946 Παραχωρείται από το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το αντιτορπιλικό Αιγαίον ΙΙ. 1951 O γερμανικός οίκος Χόλτσμαν ξεκινά το έργο του νέου λιγνιτωρυχείου στο Αλιβέρι. 2002 Το Ανατολικό Τιμόρ αποκτά την ανεξαρτησία του από την Ινδονησία. Γεννήσεις στις 20 Μαΐου 1315 Μπόννη του Λουξεμβούργου, δούκισσα της Νορμανδίας 1470 Πιέτρο Μπέμπο, Ιταλός καρδινάλιος 1769 Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός 1799 Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Γάλλος συγγραφέας 1806 Τζον Στιούαρτ Μιλ, Άγγλος φιλόσοφος 1822 Φρεντερίκ Πασσύ, Γάλλος οικονομολόγος 1830 Εκτόρ Μαλό, Γάλλος συγγραφέας 1861 Χένρι Γκαντ, Αμερικανός μηχανικός 1882 Σίγκριντ Ούντσετ, Νορβηγίδα συγγραφέας 1885 Αλεξάντερ Λερ, Αυστριακός πτέραρχος 1901 Μαξ Όυβε, Ολλανδός σκακιστής 1908 Τζέιμς Στιούαρτ, Αμερικανός ηθοποιός 1915 Μοσέ Νταγιάν, Ισραηλινός στρατηγός 1916 Τρεμπιζόντα Βάλα, Ιταλίδα αθλήτρια 1921 Βόλφγκανγκ Μπόρχερτ, Γερμανός συγγραφέας 1931 Λούις Σμιθ, Αμερικανός μουσικός 1934 Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής 1935 Χοσέ Μουχίκα, Ουρουγουανός πολιτικός 1938 Μαρινέλλα, Ελληνίδα τραγουδίστρια 1942 Κάρλος Χάθκοκ, Αμερικάνος στρατιωτικός, ελεύθερος σκοπευτής 1944 Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής 1946 Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια 1957 Γιοσιχίκο Νόντα, Ιάπωνας πολιτικός 1959 Ισραήλ Καμακαγουιγουόλε, Αμερικανός τραγουδιστής 1967 Παύλος ντε Γκρέτσια, πρίγκηπας της Ελλάδας 1969 Μπράιαν Τζέραρντ Τζέιμς, Αμερικανός παλαιστής 1972 Busta Rhymes, Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός 1978 Χριστόδουλος Μπανίκας, Έλληνας σκακιστής 1981 Ίκερ Κασίγιας, Ισπανός ποδοσφαιριστής 1982 Πετρ Τσεχ, Τσέχος ποδοσφαιριστής Θάνατοι στις 20 Μαΐου 685 'Εκγκφριθ, βασιλιάς της Νορθουμβρίας 1277 Πάπας Ιωάννης ΚΑ΄ 1449 Πέτρος, δούκας της Κοΐμπρα 1506 Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής 1622 Οσμάν Β΄, Οθωμανός σουλτάνος 1772 Παλαιών Πατρών Γεράσιμος ο Θηραίος, Έλληνας μητροπολίτης 1825 Παπαφλέσσας, Έλληνας κληρικός και αγωνιστής 1875 Αμαλία, βασίλισσα της Ελλάδας 1887 Αλέξανδρος Ουλιάνοφ, Ρώσος επαναστάτης 1896 Κλάρα Σούμαν, Γερμανίδα πιανίστρια και συνθέτρια 1940 Καρλ Γκούσταφ Βέρνερ φον Χάιντενσταμ, Σουηδός συγγραφέας 1947 Φίλιπ Λέναρντ, Γερμανός φυσικός 1949 Δαμασκηνός, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 2011 Ράντυ Σάβατζ, Αμερικανός παλαιστής 2013 Ρέι Μάνζαρεκ, Αμερικανός μουσικός (The Doors) Πηγή: Ηellenism
 22. Γεγονότα στις 19 Μαΐου 715 Εκλέγεται Πάπας ο Γρηγόριος Β'. 1051 Ο Ερρίκος Α΄ της Γαλλίας παντρεύεται την Άννα του Κιέβου. 1499 Η Αικατερίνη της Αραγονίας και ο Αρθούρος της Ουαλίας παντρεύονται δι' αντιπροσώπου. Η Αικατερίνη είναι 13 ετών και ο Αρθούρος 12. 1535 Ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του για τη Βόρεια Αμερική με τρία πλοία, 110 άντρες και τους δύο γιους του Ιροκέζου αρχηγού Ντονακόνα (τους οποίους είχε απαγάγει ο Καρτιέ κατά το πρώτο του ταξίδι). 1536 Η Άννα Μπολέυν, δεύτερη σύζυγος του Ερρίκου Η' της Αγγλίας αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. 1643 Τριακονταετής Πόλεμος: οι γαλλικές δυνάμεις με επικεφαλής το Λουδοβίκο Β' του Κοντέ νικούν τις ισπανικές δυνάμεις στη Μάχη του Ροκρουά, σηματοδοτώντας το συμβολικό τέλος της Ισπανίας ως κυρίαρχη δύναμη. 1649 Στην Αγγλία ψηφίζεται νόμος με τον οποίο δηλώνεται ότι η Αγγλία είναι Κοινοπολιτεία. 1655 Κατά τη διάρκεια του Αγγλο 1780 Ένας συνδυασμός πυκνού καπνού και βαριάς νέφωσης προκαλεί απόλυτο σκοτάδι στις 10:30 π.μ. στον Ανατολικό Καναδά και στη Νέα Αγγλία των Η.Π.Α. 1802 Ο Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας ιδρύει τη Λεγεώνα της Τιμής. 1848 Αμερικανομεξικανικός πόλεμος: το Μεξικό επικυρώνει τη Συνθήκη Γουαδελούπης Χιντάλγκο τερματίζοντας έτσι τον πόλεμο και παραχωρώντας στις Η.Π.Α., έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων, την Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, τη Γιούτα και άλλες περιοχές τεσσάρων σημερινών Πολιτειών. 1897 Ο Όσκαρ Ουάιλντ αποφυλακίζεται από τη φυλακή του Ρίντινγκ. 1917 Ιδρύεται η νορβηγική ποδοσφαιρική ομάδα Ρόζενμποργκ ΜΚ. 1960 Η "Γλυκιά ζωή" του Φεντερίκο Φελίνι κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, ενώ το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απονέμεται στη Ζαν Μορό ("Μοντεράτο Καντάμπιλε") και στη Μελίνα Μερκούρη ("Ποτέ την Κυριακή"). 1961 Νέες διαπραγματεύσεις Ελλάδας 1961 Για πρώτη φορά μια ανθρώπινη κατασκευή περνά κοντά από έναν άλλο πλανήτη: το Βενέρα 1 περνά κοντά από την Αφροδίτη. 1962 "Εντελώς αβάσιμη" χαρακτηρίζεται από την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών καταγγελία του φοιτητή Αλέκου Παναγούλη ότι κακοποιήθηκε από αστυνομικούς. 1971 Εκτόξευση του διαστημοπλοίου Μαρς 2 για τον Άρη. Γεννήσεις στις 19 Μαΐου 1797 Μαρία Ισαβέλλα της Πορτογαλίας, βασίλισσα της Ισπανίας 1881 Κεμάλ Ατατούρκ, 1ος πρόεδρος της Τουρκίας 1890 Χο Τσι Μιν, Βιετναμέζος ηγέτης 1925 Μάλκολμ Χ, Αμερικανός ακτιβιστής 1925 Πολ Ποτ, Καμποτζιανός δικτάτορας 1945 Πιτ Τάουνσεντ, Άγγλος κιθαρίστας (The Who) 1946 Αντρέ ο Γίγαντας, Γάλλος παλαιστής και ηθοποιός 1976 Κέβιν Γκαρνέτ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής 1977 Νατάλια Ορέιρο, Ουρουγουανή τραγουδοποιός, σχεδιάστρια μόδας και ηθοποιός 1979 Ντιέγο Φορλάν, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής 1979 Αντρέα Πίρλο, Ιταλός ποδοσφαιριστής 1981 Λουσιάνο Φιγκερόα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής Θάνατοι στις 19 Μαΐου 1102 Στέφανος Β', κόμης του Μπλουά 1125 Βλαδίμηρος Μονομάχος, Ρώσος πρίγκηπας 1389 Ντμίτρι Ντονσκόι, Ρώσος πρίγκηπας 1536 Άννα Μπολέυν, βασίλισσα της Αγγλίας 1825 Ανρί ντε Σαιν 1864 Ναθάνιελ Χόθορν, Αμερικανός συγγραφέας 1896 Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας 1898 Γουίλιαμ Γκλάντστοουν, Άγγλος πολιτικός 1918 Φέρντιναντ Χόντλερ, Ελβετός ζωγράφος 1935 Τόμας Έντουαρντ Λόρενς Βρετανός στρατιωτικός 1945 Φίλιπ Μπούλερ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί 1958 Ρόναλντ Κόλμαν, Άγγλος ηθοποιός 1969 Κόλμαν Χόκινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας 1989 Σίριλ Λάιονελ Ρόμπερτ Τζέιμς, Τρινιντιανός συγγραφέας και δημοσιογράφος 1994 Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι Ωνάση, πρώτη κυρία των Η.Π.Α. 2009 Βελουπιλάι Πραμπακαράν, αγωνιστής των Ταμίλ Πηγή: Ηellenism
 23. Ζημιές 22,6 εκατ., παρά την άνοδο του κύκλου εργασιών, παρουσίασε η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμων. Σημειώνεται ότι η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Attica. H ανακοίνωση της ΑΝΕΚ Στο α’ εξάμηνο του 2022 η ταχεία ανάκαμψη από την πανδημία, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στην τουριστική κίνηση και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά τη θερινή περίοδο, δημιούργησαν αισιοδοξία για τις επιδόσεις του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Ωστόσο, η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και την ενεργειακή κρίση, οδήγησε σε αύξηση του κόστους και των τιμών εν γένει, συντηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας. Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας κατά το α’ εξάμηνο του 2022 υπήρξε σημαντική ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο Όμιλος, αντίστοιχα, σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο μεταφορικής κίνησης και κύκλου εργασιών, εντούτοις η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων, που κυμάνθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, επιβάρυνε υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος, απορρόφησε την ωφέλεια από την αύξηση των εσόδων, επιδείνωσε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα και δυσχέρανε την προσπάθεια διατήρησης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης. Σε λειτουργικό επίπεδο, το α’ εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία) και της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο) εκτελώντας συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, ενώ συνεχίστηκε και η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι από τις 07.02.2022 και μετά ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με ένα πλοίο λιγότερο στην Αδριατική λόγω τερματισμού της ναύλωσης του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΑΣΤΕΡΙΩΝ II. Εκτελώντας 15% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος της ΑΝΕΚτο α’ εξάμηνο του 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 257 χιλ. επιβάτες έναντι 159 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 61%), 59 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 46 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2021 (αύξηση 28%) και 59 χιλ. φορτηγά έναντι 66 χιλ. (μείωση 11%). Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής: Κύκλος εργασιών Αύξηση κατά 28% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε € 74,2 εκατ. έναντι € 58,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 64,7 εκατ. έναντι € 51,4 εκατ. Μικτά κέρδη Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 7,5 εκατ. έναντι κερδών € 2,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 81,8 εκατ. έναντι € 55,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο, ως απόρροια κυρίως της αύξησης του κόστους καυσίμων κατά € 21,3 εκατ. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 8,5 εκατ. έναντι κερδών € 0,4 εκατ. με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 73,3 εκατ. έναντι € 51,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. EBITDA Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 12,0 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ., ενώ αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 11,7 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. Καθαρά αποτελέσματα Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 22,6 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 20,7 εκατ. έναντι € 11,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Στις 26.09.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε -σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ- την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ATTICA. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων της ΑΝΕΚ και της ATTICA σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).
 24. Υπογράφηκε πριν από λίγο η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στις προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά μεταξύ της εταιρείας DPort και των σωματείων εργαζομένων. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, ο κύβος ερρίφθη, με το λιμάνι του Πειραιά να διέρχεται σε νέα φάση. Η νέα ΣΣΕ εξασφαλίζει αυξήσεις που ξεπερνούν το 20% -είναι από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθοδοσία εργαζομένων των τελευταίων ετών- κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα και όρους εργασίας, μετατρέπει μέρος εργαζομένων σε αορίστου χρόνου και περιγράφει πώς θα πληρωθεί η αναδρομική ισχύ των μισθοδοσιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της DPort στις 6 Ιουνίου θα πιστωθεί στην κάρτα EDERNED το ποσό που αφορά τον μήνα Μάιο και το συνολικό ποσό που προκύπτει από την νέα παροχή της ΣΣΕ στα 10 ευρώ από 1/1/2022, ενώ στις 23 Ιουνίου θα γίνει η καταβολή των αναδρομικών μισθοδοσιών από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Μάϊο του 2022 και το Δώρο Πάσχα. Μέχρι και χθες, τελευταία μέρα των συζητήσεων για τα επιμέρους θέματα της σύμβασης, το κλίμα πήγε να πυρποληθεί αρκετές φορές, με τις διαπραγματεύσεις να εξελίσσονται μέχρι και την τελευταία στιγμή σε τεντωμένο σχοινί. Ο πυροσβεστικός, "αόρατος" ρόλος του Υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, για ακόμα μία φορά φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά ώστε οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν και σήμερα να ευοδωθούν με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης. Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της DPort μερικές από τις νέες παροχές που κατοχυρώνονται στη ΣΣΕ είναι: - Διπλασιασμός του ποσού των 5€ της κάρτας Edenred σε 10€ για κάθε παραγωγικό ημερομίσθιο με αναδρομική ισχύ από 1/1/2022. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς , οι αυξήσεις στους μισθούς αλλά και ο διπλασιασμός της παροχής θα προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο μας, μετά από φόρους κατά προσέγγιση το ποσό των €2.500 κατ’ έτος. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε αύξηση του εισοδήματος του κατά 20% περίπου σε ετήσια βάση αν όχι παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος μισθός των εργαζομένων της DPort και των συνεργαζόμενων εταιριών είναι στο επίπεδο των €1,650 ευρώ. - Από 1/1/2022 με αναδρομική ισχύ, θα καταβάλλονται 5€ ακόμα για κάθε παραγωγικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου, για τους μήνες Ιανουάριο – Νοέμβριο κάθε έτους. Το ποσό ανά μήνα με το διπλασιασμό του ποσού της Edenred από 1/1/2022 θα προσθέσει στο καθαρό εισόδημα κάθε εργαζομένου τουλάχιστον περίπου 1,000 ευρώ το χρόνο. - Δωροεπιταγή 200€ τα Χριστούγεννα - Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο Υγείας μέχρι €10,000 κατ’ έτος με κάλυψη από το πρώτο ευρώ από τις εταιρείες στα νοσοκομεία (Metropolitan, Υγεία και Μητέρα) - 300 ευρώ μικτά για κάθε γέννηση τέκνου και αλλαγές του προγράμματος εργασίας του εργαζομένου πατέρα σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας του για 2 μήνες - Καταβολή 1 ημερομισθίου για κάθε εκπαιδευτική ημέρα (σεμινάριο) με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2022 - Μετατροπή 250 Συμβάσεων εκ Περιτροπής απασχόλησης σε Πλήρους από 1/6/2022 και μετατροπή τουλάχιστον 100 Συμβάσεων εκ περιτροπής σε Πλήρους κάθε χρόνο, εφόσον ο όγκος εργασιών δεν έχει μειωθεί - Αναβαθμίσεις στις ειδικότητες και μισθούς σε 125 εργαζόμενους - Αναβαθμίσεις 125 συνολικά εργαζομένων από τις ειδικότητες Λιμενεργάτες Παπουτσάκια σε Λιμενεργάτες Λασοδόρους, από Λιμενεργάτες Λασαδόρους σε Λιμενεργάτες Κουμάντα και από Οδηγούς σε Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων - Παροχή Laptop σε κάθε παιδί εργαζομένου που εισέρχεται σε ΑΕΙ - Μία (1) ημέρα αδείας για συμμετοχή των εργαζομένων στην ημέρα αιμοδοσίας για την ενίσχυση της Τράπεζας αίματος της DPort Services - Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους εξαιρούνται από την νυχτερινή βάρδια - Η υπερεργασία καταβάλλεται με προσαύξηση 50% έναντι 20%, δηλαδή 150% περισσότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος - Η υπερωρία καταβάλλεται με προσαύξηση 50% έναντι 40%, δηλαδή 25% περισσότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος
 25. Τις στρατηγικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες στη ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος να ανταποκριθεί στις μεγάλες και σημαντικές προκλήσεις, επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, από το Νταβός της Ελβετίας. "Λόγω της πανδημίας, αλλά και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε για άλλη μια φορά τις προτεραιότητές μας", δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης και συνέχισε: "Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια βιομηχανία και για αυτό το λόγο απαιτούνται παγκόσμιοι κανόνες. Η απανθρακοποίηση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ναυτιλία στο μέλλον με αποκορύφωμα τη διαθεσιμότητα σε ασφαλή, εναλλακτικά και με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, καύσιμα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να συνεργαστούμε. Να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές πολιτικές και εφαρμόσιμα μέτρα στον τομέα αυτό". Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το βήμα του GreekHouseDavos, όπου βρέθηκε μαζί με τον Υπουργό Επενδύσεων του Παναμά, José AlejandroRojas, τόνισε ότι "η Ελλάδα, βρίσκεται σε μία διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ακτοπλοΐα, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στο μυαλό μας τα ηλεκτρικά πλοία και προετοιμάζουμε την αγορά για το κόστος αυτής της μετατροπής. Όμως αυτό που προέχει, αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Εξαιτίας της πολύ υψηλής αύξησης της τιμής του πετρελαίου, τα κόστη έχουν ανέβει κατακόρυφα. Αυτή είναι η σημαντικότερη επίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις κυρώσεις. Δεν πρέπει να βλάψουν περισσότερο τις οικονομίες και τους πολίτες μας, από τους Ρώσους.". "Είναι η στιγμή", συνέχισε ο κ. Πλακιωτάκης, "Να καταλάβουν όλοι, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, μπορούν να εξασφαλίσουν τις ανάγκες της Ευρώπης σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Είναι η καλύτερη στιγμή να επανασυστηθεί η ναυτιλία στην κοινωνία καθώς οι περισσότεροι, δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία της". Ο κ. Πλακιωτάκης, εξήρε τη σημασία της διατήρησης της ναυτιλίας στην κορυφή του κόσμου παρά τα δύο χρόνια της πανδημίας, τονίζοντας ότι "έχουμε αποδείξει ότι η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 59% της ευρωπαϊκής". Κλείνοντας, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της έλλειψης πληρωμάτων στη ναυτιλία τα επόμενα χρόνια: "Σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου, θα υπάρξει μεγάλο έλλειμμα σε στελεχιακό δυναμικό για τη ναυτιλία. Τα κενά υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τις 96.000 μέχρι το 2026". Και αφού δήλωσε το ενδιαφέρον να βοηθήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον τομέα αυτό, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει έως το τέλος του έτους ένα νέο πλάνο για να ενισχυθεί η ναυτική εκπαίδευση.
 26. Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, το μεγάλο λιμάνι της συμπρωτεύουσας. Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης είναι έτοιμος να υλοποιήσει το καινοτόμο σχεδιασμό του για την αναβάθμισή του: ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων συνολικού μήκους 1 χιλιομέτρου, 11 γερανογέφυρες, blockchain, ψηφιακά ραντεβού για τα φορτηγά και "έξυπνα" εμπορευματοκιβώτια είναι μερικά από αυτά. Έργα σε εξέλιξη Η πρόσφατη παραλαβή δύο νέων γερανογέφυρών τύπου STS, στο λιμάνι λειτουργούν έξι γερανογέφυρες -εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε στάδιο αναβάθμισης- δίνει νέες δυνατότητες. Πλοία τύπου "New Panamax", με δυνατότητα μεταφοράς 10.000 έως και 14.000 TEUs, θα μπορούν να εξυπηρετούν απευθείας, από τις αρχές Ιουλίου, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χάρη στις δύο νέες γερανογέφυρες τύπου STS ("Ship-To-Shore", από το πλοίο στην ακτή), οι οποίες αυξάνουν την ταχύτητα εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων κατά 40%. Με τις δύο νέες γερανογέφυρες, ύψους επένδυσης 15,7 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), ανοίγει ο δρόμος για την προσέλκυση νέων γραμμών στη Θεσσαλονίκη και την εξυπηρέτηση πλοίων "mainliners", που συνδέουν την Ασία με τη Θεσσαλονίκη και την ενδοχώρα των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Με την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης της 6ης προβλήτας (κάτι που αναμένεται να γίνει το 2024), το λιμάνι θα μπορεί να υποδέχεται και τα λεγόμενα "motherships" (μεγάλα πλοία κορμού, με δυνατότητα μεταφοράς άνω των 14.000 TEUs) εκτός από τα "feeders" (πλοία τροφοδοσίας, μεσαίου μεγέθους Το 2024 αναμένεται να είναι χρονιά ορόσημο για τον ΟΛΘ, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για το βύθισμα στην προβλήτα 6 που θα είναι πλέον 17,7 μέτρα μετά την επέκτασή της. Έτσι η δυνατότητα εξυπηρέτησης αναβαθμίζεται και θα μπορεί ταυτόχρονα φορτώνεται και ξεφορτώνεται ένα Ultra Large Container Vessel και δύο πλοία τροφοδοσίας, με μέγιστο συνολικό μήκος 1.080 μέτρων. Στην προβλήτα θα υπάρχουν επίσης το 2030, με βάση τον σχεδιασμό, συνολικά 11 γερανογέφυρες τύπου STS, μία ανά 100 μέτρα, ενώ νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών επενδύσεων, και η κατασκευή πρόσθετου εμβαδού στην "πλατεία” του ΣΕΜΠΟ, με πλάτος 306,5 μέτρων. Στην προβλήτα 6 του ΟΛΘ το μέλλον προβλέπει ταυτόχρονα τρία πλοία. Το ένα από τα τρία containers, με μήκος περίπου 400 μέτρων, ανήκει στην κατηγορία των Ultra Large Container Vessels (ULCV), για τα οποία οι παραγγελίες των ναυτιλιακών παγκοσμίως πληθαίνουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες στα ναυπηγεία της Ασίας. Μεταφέρει πάνω από 21.000 TEUs,, ενώ τα άλλα δύο πλοία είναι "feeders" (πλοία τροφοδοσίας, μεσαίου μεγέθους), τύπου "New Panamax", με μήκος γύρω στα 350 μέτρα έκαστο, καθένα από τα οποία μεταφέρει πάνω από 12.000 TEUs. Συνολικά το μήκος των πλοίων ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο, ενώ η κίνηση εργαζομένων οχημάτων δίπλα τους δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά εικόνα του ΟΛΘ. Πλέον ένα σημαντικό κομμάτι τροφοδοσίας των Βαλκανίων και της Ευρώπης, έχει ως ευρωπαϊκή αφετηρία την Θεσσαλονίκη. Blockchain, ψηφιακά ραντεβού για τα φορτηγά και "έξυπνα" εμπορευματοκιβώτια Άλματα στην ψηφιοποίησή συγκεκριμένα στο blockchain και σε τεχνολογίες όπως τα συστήματα TOS (Λειτουργικά Συστήματα Τερματικών Σταθμών), TAS (Συστήματα Προγραμματισμένης Διέλευσης για Φορτηγά), EDI Solutions (διασύνδεσης με συστήματα των εταιριών-συνεργατών) και Intermodal e-services (διατροπικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών) καταγράφονται από τα τέλη του 2021 και συνεχίζουν. Ο ΟΛΘ έγινε μέρος της ψηφιακής πλατφόρμας εφοδιαστικής "TradeLens", που υποστηρίζεται από πέντε εκ των έξι μεγαλύτερων εταιρειών θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως. Σε σύντομο διάστημα ετοιμάζονται να τεθούν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα ψηφιακά συστήματα, περιορίζοντας δραστικά τις καθυστερήσεις στη διακίνηση και αυξάνοντας σημαντικά τις ταχύτητες. Το καλοκαίρι η είσοδος των φορτηγών στο λιμάνι θα γίνεται με ψηφιακό ραντεβού ( ΤΑS). Eκτιμάται ότι θα περιορίσει στο ένα τρίτο τον χρόνο αναμονής για τα βαρέα οχήματα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, μειώνοντας δραστικά και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από το "σημειωτόν" των φορτηγών και το άναμμα-σβήσιμο των κινητήρων τους.
 27. Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν σήμερα περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου, σε όρους χωρητικότητας (dwt). Στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καταγράφεται η αύξηση στην συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου κατά 45,8% σε σύγκριση με το 2014, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, δηλαδή από το 2019, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 7,4%2. "Στο ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, η ναυτιλία λειτούργησε και λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή υγειονομική κρίση, αλλά και τους τελευταίους μήνες με την γεωπολιτική κρίση στην Ευρώπη. Για άλλη μια φορά, ο κλάδος της ναυτιλίας, ανέδειξε τη στρατηγική και ουσιαστική του διάσταση και την καθοριστική του συμβολή στη λειτουργία του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Έχοντας επίγνωση ότι το κοινωνικό σύνολο δεν έχει πλήρη εικόνα για τις αναντικατάστατες και πολύ-επίπεδες υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος μας, σας καλώ, όλοι εμείς που ανήκουμε στη ναυτιλιακή οικογένεια, να λειτουργούμε ως αγγελιοφόροι του ζωτικού ρόλου της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο. Η ελληνική ναυτιλία, κατέχοντας το 21% του παγκόσμιου στόλου και το 59% της κοινοτικής ναυτιλίας, έχει ευθύνη να αναλαμβάνει και να στηρίζει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαφώτισης του ευρύτερου κοινού για τη στρατηγική σημασία του κλάδου, καθώς και για την ανάγκη προτεραιοποίησης αυτού, από τους πολιτικούς ιθύνοντες σε παγκόσμιο επίπεδο" ανέφερε στο μήνυμα της η Πρόεδρος της Ένωσης, Μελίνα Τραυλού Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν: • 31,78% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων • 25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου • 22,35% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) • 15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών & προϊόντων πετρελαίου • 13,85% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Αερίου Πετρελαίου (LPG) • 9,33% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Με αμείωτο ρυθμό οι επενδύσεις σε νέου τύπου πλοία Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν συνεχώς σε νέα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία και σε φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό. H μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου (9,99 έτη) είναι χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (10,28 έτη). Οι παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων από Έλληνες πλοιοκτήτες ανέρχονται σε 173 πλοία (από 104 πλοία το προηγούμενο έτος), που αντιστοιχούν σε 17,3 εκατομμύρια dwt3. Πάνω από το ένα τρίτο των πετρελαιοφόρων και σχεδόν ένα στα έξι πλοία μεταφοράς LNG, που ναυπηγούνται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, θα παραδοθούν σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Επιπλέον, περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,6%) της ελληνόκτητης χωρητικότητας (σε dwt) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παγκόσμιου προτύπου του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Σχεδίαση του πλοίου, τεχνικό μέτρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (IMO), το οποίο διασφαλίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για τα πλοία. Oι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν σταθερά σε μεγαλύτερα πλοία που έχουν επίσης μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περιβαλλοντικά οφέλη λόγω των οικονομιών κλίμακας. Από το 2014, η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας (σε dwt) του ελληνόκτητου στόλου είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του αριθμού των πλοίων. Το 2014 η μέση χωρητικότητα των ελληνόκτητων πλοίων ήταν 71.308 dwt, ενώ σήμερα υπολογίζεται σε 86.247 dwt, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του παγκόσμιου στόλου Πράσινη μετάβαση Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια, αν και το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο έχει τετραπλασιαστεί σε όγκο, ωστόσο οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία έχουν μόλις διπλασιαστεί. Όπως αναφέρει η Πρόεδρος, Μελίνα Τραυλού, η ελληνική ναυτιλία αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, παραμένει πρωτοπόρος στις εξελίξεις πάντα με προτάσεις ρεαλιστικές και στόχους ουσιαστικούς, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, φιλικών προς το περιβάλλον. "Η ναυτιλία, ως κλάδος, έχει εγκαίρως υιοθετήσει κι εφαρμόζει μια πραγματικά περιβαλλοντική και αποδοτική λειτουργία, που βαίνει συνεχώς βελτιούμενη. Επιπλέον, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νομοθετικού καταιγισμού σε διεθνές αλλά και περιφερειακό επίπεδο για την υιοθέτηση δραστικών περιβαλλοντικών μέτρων με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα. Γεγονός είναι ότι η ναυτιλία ελαχιστοποιεί δραστικά τους ρύπους, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες, σύγχρονες τεχνολογίες, περιβαλλοντικά εξελιγμένες και πιστοποιημένες, με την ελληνόκτητη ναυτιλία να πρωταγωνιστεί σε περιβαλλοντικά φιλικά νέα πλοία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ναυτιλία χρειάζεται διεθνείς κανόνες λειτουργίας και σε καμία περίπτωση περιφερειακά μέτρα, τα οποία στρεβλώνουν το διεθνή, υγιή ανταγωνισμό της αγοράς. Επιπλέον, η ναυτιλία δεν μπορεί μόνη της να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα. Χρειάζεται η συνδρομή των εμπλεκομένων μερών που έχουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όπως είναι οι κατασκευαστές μηχανών πλοίων και οι παραγωγοί και προμηθευτές καυσίμων. Μέτρα οριζόντιας εφαρμογής, όπως το επίκαιρο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, δεν συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας" Συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική ναυτιλία παραμένει στρατηγικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σημαντικό και για την ελληνική οικονομία. Οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν περισσότερο από το 3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και ανέρχονται συνολικά περίπου στο 7% του ΑΕΠ (άμεσα και έμμεσα), προσφέροντας σχεδόν 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παρέχουν επίσης σημαντικές καθαρές εισροές στην ελληνική οικονομία. Το 2021, οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές, όχι μόνο ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, μετά την ύφεση που προκλήθηκε το 2020 από την πανδημία COVID-19, αλλά επίσης είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μετά το 2008 και ανέρχονται σε πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ελληνική ναυτιλία παρέχει αυτές τις εισροές στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου. "Σε εθνικό επίπεδο, συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του ελληνόκτητου στόλου, που αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την μεγιστοποίηση της πολυδιάστατης συνεισφοράς της ναυτιλίας στον τόπο μας. Η επιλογή της ελληνικής σημαίας, ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού νηολογίου και η επιλογή της Ελλάδας ως έδρα των ναυτιλιακών εταιρειών αποτελούν κοινό στόχο Πολιτείας και εφοπλισμού" τόνισε η κ. Τραυλού συμπληρώνοντας πως "προτεραιότητά μας παραμένει να επικοινωνήσουμε στη νέα γενιά τις προοπτικές της επιλογής του ναυτικού επαγγέλματος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους φορείς και την Πολιτεία, με στόχο την ολιστική αναμόρφωση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι σωστές σύγχρονες βάσεις, ώστε οι νέοι μας, γυναίκες και άντρες, να εκπαιδευτούν, να ενταχθούν, καθώς και να δημιουργήσουν και να προοδεύσουν στον κλάδο μας, αναβιώνοντας τη ναυτοσύνη του λαού μας". Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση η ναυτιλιακή οικογένεια έχει συγκεντρώσει πάνω από 80.000.000 ευρώ, για τη στήριξη δράσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας σε τομείς όπως η επισιτιστική βοήθεια, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η παιδεία, η ναυτική εκπαίδευση, ενέργειες δημοσίου ενδιαφέροντος και αντιμετώπισης κρίσεων. "Η κοινωνική αλληλεγγύη του ελληνικού εφοπλισμού είναι διαχρονικά καταγεγραμμένη σε ατομικό, καθώς και σε συλλογικό επίπεδο. Εδώ και δεκαετίες τόσο εθνικά, όσο και παγκόσμια, ιδρύματα, οργανισμοί, προγράμματα χρηματοδοτούνται και λειτουργούν με την καθοριστική συμβολή Ελλήνων πλοιοκτητών. Η ευεργεσία ανέκαθεν αποτελούσε έμπνευση και οδηγό για όλους εμάς. Προσωπικός μου στόχος είναι η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ να ΕΝΩΝΕΙ όλους μας, όλα τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, σε ένα όραμα κοινό για έναν κόσμο καλύτερο, έναν κόσμο πιο ανθρώπινο. Διανύουμε εμφανώς μια περίοδο όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανατρεπτικές. Στο απαιτητικό αυτό περιβάλλον, ως ελληνόκτητη ναυτιλία δηλώνουμε παρόντες, ισχυροί και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις εθνικές, αλλά και διεθνείς προκλήσεις με σύνεση, ρεαλισμό, όραμα και γνώση ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας" καταλήγει η Πρόεδρος.
 28. Γεγονότα στις 18 Μαΐου 1152 Ο Ερρίκος Β΄ της Αγγλίας παντρεύεται την Ελεονώρα της Ακουιτανίας. 1302 Μέλη της φλαμανδικής πολιτοφυλακής της Μπρυζ σφάζει τη γαλλική φρουρά της πόλης. 1499 O Αλόνσο δε Οχέδα σαλπάρει από το Κάδιθ για το ταξίδι του στη σημερινή Βενεζουέλα. 1565 Αρχίζει η πολιορκία της Μάλτας, κατά την οποία οι οθωμανικές δυνάμεις προσπάθησαν και τελικά απέτυχαν να καταλάβουν τη Μάλτα. 1593 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης για τον Κρίστοφερ Μάρλοου, ύστερα από τις κατηγορίες του θεατρικού συγγραφέα Τόμας Κιντ ότι ανήκει σε αίρεση. 1652 Το Ρόουντ Άιλαντ ψηφίζει τον πρώτο νόμο στην αγγλόφωνη Βόρεια Αμερική με τον οποίο κηρύσσεται παράνομη η δουλεία. 1756 Αρχίζει επίσημα ο Επταετής Πόλεμος όταν το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία. 1803 Ναπολεόντειοι πόλεμοι: το Ηνωμένο Βασίλειο ανακαλεί τη Συνθήκη της Αμιένης και κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία. 1821 Μάχη των Δολιανών: Ο Έλληνας οπλαρχηγός Νικηταράς με 300 περίπου άντρες τρέπει σε φυγή 6.000 Τούρκους, τους οποίους και αποδεκατίζει. Από την μάχη αυτή ο Νικηταράς έμεινε στην Ιστορία ως "Τουρκοφάγος". 1828 Ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προσβάλλει το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπεράσπιζαν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στην μάχη έπεσαν ηρωικά οι περισσότεροι υπερασπιστές. Στη μνήμη αυτής της ημέρας γεννήθηκε ο μύθος για τους Δροσουλίτες. 1922 Ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). 1960 Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας "εγένετο δεκτό ότι η διάταξις του νόμου 2963/1954 περί εργατικής κατοικίας, καθ' ην οι εμφορούμενοι υπό αντεθνικών φρονημάτων δεν δικαιούνται εργατικής κατοικίας, δεν είναι αντισυνταγματική". 1962 "Εσείς οι Έλληνες είστε θαυμάσιοι άνθρωποι. Γιατί πηγαίνετε και μπλέκετε με το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστές;" αναφωνεί απευθυνόμενος σε Έλληνες δημοσιογράφους στη Σόφια ο Νικίτα Χρουστσόφ, ο οποίος δυσαρεστεί έντονα τους οικοδεσπότες του αποκαλώντας τη Γιουγκοσλαβία "παράδειγμα προς μίμηση". Γεννήσεις στις 18 Μαΐου 1048 Ομάρ Καγιάμ, Πέρσης μαθηματικός, ποιητής και αστρονόμος 1616 Γιόχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ, Γερμανός συνθέτης και μουσικός 1868 Νικόλαος Β', αυτοκράτορας της Ρωσίας 1872 Μπέρτραντ Ράσελ, Άγγλος μαθηματικός, συγγραφέας και φιλόσοφος 1876 Χέρμαν Μίλερ, Γερμανός πολιτικός 1883 Βάλτερ Γκρόπιους, Γερμανός αρχιτέκτονας 1897 Φρανκ Κάπρα, Ιταλός παραγωγός, σκηνοθέτης και συγγραφέας 1914 Πιέρ Μπαλμέν, Γάλλος σχεδιαστής μόδας 1919 Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα 1920 Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' 1939 Τζιοβάνι Φαλκόνε, Ιταλός δικαστής 1943 Τζίμι Σνούκα, παλαιστής από τα Φίτζι 1946 Ανδρέας Κατσούλας, Αμερικανός ηθοποιός 1950 Τόμας Γκόττσαλκ, Γερμανός τηλεπαρουσιαστής 1955 Τσόου Γιούν 1957 Μισέλ Κρετού, Ρουμάνος μουσικός και παραγωγός (Enigma) 1960 Γιανίκ Νοά, Γάλλος αντισφαιριστής 1962 Σάντρα, Γερμανίδα τραγουδίστρια (Arabesque) 1970 Τίνα Φέι, Αμερικανίδα ηθοποιός 1978 Ρικάρντο Καρβάλιο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής 1979 Άννα Χατζηαθανασίου, Ελληνίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ 1987 Λουισάνα Λοπιλάτο, Αργεντινή ηθοποιός και μοντέλο Θάνατοι στις 18 Μαΐου 0526 Πάπας Ιωάννης Α΄ 1799 Πιερ 1800 Αλεξάντερ Βασίλιεβιτς Σουβόροφ, Ρώσος στρατηγός 1909 Ισαάκ Αλμπένιθ, Ισπανός πιανίστας και συνθέτης 1911 Γκούσταβ Μάλερ, Αυστριακός συνθέτης 1981 Ουίλιαμ Σαρογιάν, Αμερικανός συγγραφέας 1995 Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερυ, Αμερικανίδα ηθοποιός 2002 Ντέιβι Μπόι Σμιθ, Άγγλος παλαιστής 2007 Πιερ 2009 Βελουπιλάι Πραμπακαράν, αντάρτης από τη Σρι Λάνκα Πηγή: Ηellenism
 1. Load more activity
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ HELLENISM.NET!

Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε ενεργό μέλος του Hellenism.Net σαν moderator στο forum, ή αν σας ενδιαφέρει να γράφετε άρθρα/κείμενα στους λογαριασμούς Facebook, Twitter και Google+ του Hellenism.Net, ή αν ασχολείστε με προγραμματισμό ιστοσελίδων, τότε επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρειαζόμαστε εθελοντές για να κρατησουμε το  Hellenism.Net ζωντανό!

Follow us

Hellenism.Net Facebook Feed

×
×
 • Create New...